Avís legal

  1. Condicions generals d’ús

Aquest portal és de titularitat de l’ASSOCIACIÓ CLUB LLEURESPORT (en endavant, LLEURESPORT) amb CIF G60320132 i situada en C/ Blesa, 27, 08004, de Barcelona i telèfon 935343306 i està constituït pel lloc web associat al domini www.lleuresport.cat

Tots els serveis prestats i oferts per LLEURESPORT es troben sotmesos a la legislació vigent.

LLEURESPORT declina qualsevol tipus de responsabilitat per l’accés a la pàgina web de persones físiques i/o jurídiques residents en jurisdiccions que pel motiu que sigui pugui ser contraris a la seva regulació.

Les dades identificatives

  • Nom de domini: www.lleuresport.cat
  • Nom comercial: Club Lleuresport
  • Denominació social: CLUB LLEURESPORT
  • NIF: G60320132
  • Domicili social: C/ Blesa, 27 – BARCELONA 08004 (BARCELONA)
    Telèfon: 935343306
  • Correu electrònic: lopd@lleuresport.cat
  • Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya , número d’inscripció 07822

2. Responsabilitats

LLEURESPORT no es fa responsable ni respon de la legalitat dels altres llocs web de tercers dels que pugui accedir-se al portal. LLEURESPORT tampoc respon de la legalitat d’altres llocs web dels que pugui accedir-se des del seu portal.

LLEURESPORT es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb la finalitat de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

LLEURESPORT no es farà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de dita informació. Tanmateix, tenint en compte els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, LLEURESPORT es compromet a la retirada o, en el seu cas, al bloqueig, d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

LLEURESPORT tampoc es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errades o males configuracions del software instal·lat en l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari/a es connecti a internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

3. Legislació aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació de les estipulacions que conformen l’avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis que presta LLEURESPORT serà la legislació catalana i, quan s’escaigui, l’espanyola.

4. Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis-font, així com els logotips, marques i demés signes distintius que apareixen en el mateix són de titularitat de LLEURESPORT i estan protegits pels corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual.

LLEURESPORT és propietària de tots els drets sobre el software de la publicació digital, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial referits als continguts del web, a excepció dels drets sobre aquells productes, serveis i/o publicacions de caràcter públic o de tercers que no són propietat de la societat.

Tota la informació que es rebi en la web, com comentaris, suggeriments o idees, es consideraran cedits a LLEURESPORT de manera gratuïta. Per tant, no s’ha d’enviar informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera si fos el cas.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal sense el consentiment exprés de LLEURESPORT.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.